Κύριο περιεχόμενο

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

ForABetterLifeGR - Για Μία Καλύτερη Ζωή
 

Με γνώμονα τους θεσμούς της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού , η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Για Μια Καλύτερη Ζωή - For A Better Life GRστηρίζει εθνικές και διεθνείς δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας , αναπτυξιακής έρευνας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης . Ενισχύει την πρόσβαση στη γνώση και την εκπαίδευση .  Προσφέρει ηθική και υλική υποστήριξη στα λιγότερο προνομιούχα μέλη της κοινωνίας . Στο πλαίσιο της κοινοτικής αντίληψης σε θέματα ψυχικής υγείας , περιβάλλοντος και εκπαίδευσης η επιθυμία μας είναι η συνεργασία με Κέντρα Ψυχικής Υγείας Ειδικά Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης και Αποκατάστασης , Τοπική Αυτοδιοίκηση , Σχολεία , Συλλόγους Γονέων , Δίκτυα Εθελοντών , Πανεπιστημιακά Δίκτυα και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης . Η Εταιρεία, λειτουργεί και δραστηριοποιείται ως Οργανισμός Ψυχοκοινωνικής Περιβαλλοντικής Φροντίδας και Εκπαίδευσης.

Σκοπός της Για Μια Καλύτερη Ζωή - For A Better Life GR είναι η ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών . Η ηθική και υλική υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων . Η σύνδεση ψυχικής, σωματικής υγείας και περιβάλλοντος και η ενημέρωση σε θέματα υγιεινής διατροφής . Η πρόληψη σε θέματα ψυχικής και σωματικής υγείας μέσω προγραμμάτων σε σχολεία, χώρους εργασίας , τοπικές περιφέρειες και συναφείς επιχειρήσεις . Η παροχή φροντίδας μέσω της οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών διάγνωσης, θεραπείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ατόμων με ψυχικές διαταραχές και ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση επαγγελματιών σωματικής και ψυχικής υγείας , μέσω της εφαρμογής ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων . Η ενεργοποίηση και η ανάπτυξη του εθελοντισμού και της αειφόρου ανάπτυξης . Η ενίσχυση της πρόσβασης στη γνώση και την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές με σκοπό τη μείωση του κοινωνικού στίγματος και των διακρίσεων. Η ανάπτυξη του ιατρικού , ιαματικού , οικολογικού , διατροφικού και αγροτικού τουρισμού . Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα ψυχικής σωματικής υγείας υγιεινής διατροφής και περιβάλλοντος με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής . Η βελτίωση των κοινωνικών ικανοτήτων των ατόμων με ψυχικές δυσκολίες και ειδικές ανάγκες, μέσω της αύξησης των κοινωνικών δεξιοτήτων και της δημιουργικής  απασχόλησης .

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της ΑΜΚΕ :

Ο Σκοπός της εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός , κοινωφελής κατά την έννοια του άρθρου 784 του (Α.Κ.). Συνίσταται γενικά στην έρευνα , μελέτη , επικοινωνία και παρέμβαση πάνω σε θέματα που αφορούν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής , την ψυχική και σωματική υγεία , την κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες , κυρίως Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) και ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές .

Στόχο έχουμε την έρευνα, την εμβάθυνση και την ανάπτυξη διαλόγου σχετικά με τις αρχές της φιλοσοφίας και τις μεθόδους της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης . Την ενίσχυση της αλληλοενημέρωσης και επικοινωνίας των μελών του δικτύου μεταξύ τους και με το κοινό , σχετικά με τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν τα μέλη στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης , καθώς και τη διαμόρφωση προτάσεων συνεργασίας με άλλους φορείς . Την επιδίωξη συνεργασιών με αντίστοιχους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών του εξωτερικού   και την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και ενεργειών για την καλλιέργεια και ανάπτυξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες . Η δημιουργία δικτύων για την υγεία και το περιβάλλον , μέσω της συνεργασίας με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς . Τη διαμόρφωση συνείδησης και συμπεριφοράς ατόμων και συνόλων φιλικής προς το περιβάλλον, θεωρώντας αυτό ως το πρωταρχικό και σημαντικότερο βήμα προς την  κατεύθυνση  της προστασίας του και της κληρονομιάς του σε υγιή κατάσταση στις επόμενες γενεές .

 • Εκπόνηση κάθε είδους επικοινωνιακής επιστημονικής μελέτης και έρευνας .

 • Ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών,οργάνωση μελετητικών–ερευνητικών ομάδων , αποστολών και δράσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό

 • Οργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα , επιστημονικά συμπόσια, διαλέξεις και δράσεις πεδίου

 • Έκδοση βιβλίων, περιοδικών, άρθρων και επιστημονικών μελετών

 • Παραγωγή και διάθεση Έντυπου καθώς και Ηλεκτρονικού Επικοινωνιακού Υλικού  

 • Διαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

 • Δημιουργία θεματικής πύλης στο διαδίκτυο - ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων , η οποία θα λειτουργεί και ως βάση δεδομένων / ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

 • Ψηφιοποίηση πολιτιστικού , επικοινωνιακού και επιστημονικού περιεχομένου δημιουργία φόρουμ

 • Πραγματοποίηση Εκθέσεων Εικαστικών , Φωτογραφίας και Κινηματογράφου  

 • Δημιουργία Οίκο- Πάρκων με  Πολυχώρο Πολιτισμού

 • Δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης και Μέριμνας

 • Δημιουργία Δανειστικής Βιβλιοθήκης και Κέντρων Μελέτης - Πληροφόρησης

 • Δημιουργία και Λειτουργία Εντευκτηρίου – Αναψυκτηρίου για τα μέλη και τους φίλους του Οργανισμού

 • Δικτύωση σε Εθνικό Επίπεδο , ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης με Ο.Τ.Α , Περιφέρειες , Κρατικές Υπηρεσίες και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις

 • Δικτύωση με άλλους φορείς , Μ.Κ.Ο , Α.Μ.Κ.Ε , Εταιρείες με Παρεμφερείς Σκοπούς , Πανεπιστημιακά Δίκτυα , Συνεταιρισμούς , Επιμελητήρια , Εθελοντές , για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την υποβολή κοινών προγραμμάτων και προτάσεων

 • Οργάνωση και λειτουργία δομών Ατομικής , Ομαδικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας

 • Οργάνωση και λειτουργία Προγραμμάτων Κοινωνικού – Προνοιακού χαρακτήρα , Επαγγελματικής Κινητοποίησης και Αποκατάστασης

 • Οργάνωση και λειτουργία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Προσωπικής Ανάπτυξης

 • Οργάνωση και Λειτουργία Προγραμμάτων Εργοθεραπείας

 • Ίδρυση Κέντρου Κοινωνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Παιδιών , Οικογενειών , ΑΜΕΑ και Κοινωνικά Ευάλωτων Ατόμων

 • Ίδρυση και Λειτουργία Γραφείου Διαμεσολάβησης , καθώς και Γραφείου καταγραφής και αξιοποίησης των εθελοντών (Τράπεζα Χρόνου)

 • Οργάνωση Προγραμμάτων Ψυχαγωγίας και Κοινωνικών εκδηλώσεων

 • Οργάνωση Προγραμμάτων Αθλητισμού  και Δημιουργικής Απασχόλησης μέσω της Άθλησης

Οι κύριες δραστηριότητές μας είναι :
Οργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις, συνέδρια, εκπαιδευτικά προγράμματα και διαλέξεις .
• Παραγωγή και διάθεση έντυπου και ηλεκτρονικού επικοινωνιακού υλικού
(βιβλία , περιοδικά , web radio, web TV )
• Οργάνωση προγραμμάτων ψυχαγωγίας και κοινωνικών εκδηλώσεων
( εκδρομές, συνεστιάσεις, επετειακές εκδηλώσεις κά)
• Οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης , άθλησης και δημιουργικής απασχόλησης ανηλίκων
( σχολικής μελέτης, γυμναστικής, χορού )

   Στο Αττικό Φυτωριακό Πάρκο, Ν. Παπαγιαννοπούλου 294 στο Κίτσι Κορωπίου  :

 Εντευκτήριο- αναψυκτήριο για τα μέλη και τους φίλους της εταιρείας

Οικοπάρκο και χώρο πολιτισμού

Κέντρο Κοινωνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης παιδιών και οικογενειών 

Κέντρο Ψυχικής Υγείας και Αποκατάστασης Ανθρωπίνων Σχέσεων

Ραδιοφωνικό σταθμό για ενημέρωση, ψυχαγωγία και ζωντανές εκπομπές αφιερωμένες αποκλειστικά σε εσάς

Για την επίτευξη των στόχων μας δημιουργούμε (ενδεικτικά) :

 • Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΜΕΑ σε Δήμους και Φορείς

 • Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής και Μαγειρικής

 • Εργαστήρια Κηροπλαστικής και Κεραμικής

 • Σχολές Εκμάθησης Χορού , Σχολές Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 • Κέντρα Ψυχικής Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής Αγωγής

 • Ομάδες Κηπουρικής και Ανθοκομικής τέχνης

 • Αναψυκτήρια – Εντευκτήρια για την ψυχαγωγία αλλά και την επαγγελματική απασχόληση των Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες